Ons privacy & cookiebeleid

Ons privacybeleid conform het nieuwe AVG

Ons privacy beleid is gebaseerd op de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2016 van kracht is in de gehele Europese Unie.

Deze website is van Evina BV, die we verder hieronder kortweg Evina zullen noemen.

Zetel- en postadres:
Europalaan 18 * 9880 Aalter
Btw-nummer: BE 0738 940 357


Door onze website te bezoeken en te gebruiken geef je aan dat je instemt met de voorwaarden van ons privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom

Via deze website verzamelt Evina persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen. In principe worden deze persoonsgegevens enkel door uzelf verstrekt en nooit via derden.


1. Contactformulier

Bij het invullen van een contactformulier op de website van Evina, kan Evina volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam en voornaam
 • De naam van je bedrijf en je functie in dat bedrijf
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP-adres

De gegevens die je ons doorgeeft via het contactformulier dienen om je te bellen en/of te mailen om een antwoord te geven op je vragen, je verzoeken en/of opmerkingen.

2. Offerteaanvraag via ons online offerteformulier

Bij het invullen van een formulier voor een offerteaanvraag via de website van Evina, kan Evina volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam en voornaam
 • De naam van je bedrijf en je functie in dat bedrijf
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je adres
 • Je btw-nummer
 • Informatie in verband met de opdracht
 • De te vertalen teksten
 • Je IP-adres

Evina gebruikt je persoonsgegevens om je telefonisch te kunnen contacteren als je daarom vraagt, en/of om schriftelijk (per mail en/of per post) met je te kunnen communiceren in het kader van je aanvraag tot een offerte, de uitvoering van de gesloten overeenkomst van een of meerdere opdrachten, doorgaans bestaande uit vertalingen van teksten die je ons doorstuurt en/of copywriting van nieuwe teksten vanuit documentatie die je ons doorstuurt, het sturen van een factuur betreffende de aan Evina toegewezen opdracht(en).

Normaal gezien verkrijgen wij de bovenstaande persoonsgegevens rechtstreeks van u en zijn ze noodzakelijk voor de correcte hierboven omschreven doeleinden.

3. Inschrijven op onze nieuwsbrief

Evina stuurt GEEN commerciële nieuwsbrieven en verzamelt dan ook geen persoonsgegevens via een opt-in om nieuwsbrieven te kunnen versturen

4. Jaarlijkse informatieve e-mail voor de klanten van Evina

Zodra je bij Evina een offerte ondertekent voor de goedkeuring van een opdracht word je klant van Evina. Evina gebruikt het e-mailadres van zijn klanten om 1 maal per jaar een informatieve e-mail te sturen over eventuele wijzigingen van haar diensten en prijzen, een gewijzigde situatie binnen haar werking en/of om haar nieuwjaarswensen uit te drukken. Voor het opstellen en het versturen van deze jaarlijkse informatiebrief werkt Evina via het MailChimp platform, waarin de gegevens zoals de naam en het mailadres van haar klanten bewaard worden. Deze informatiemail is voorzien van een opt-out wat betekent dat je je onderaan kunt uitschrijven.
Weet echter dat wanneer je je uitschrijft, je niet meer op de hoogte gebracht wordt van hierboven omschreven items.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen we je persoonlijke gegevens ook verwerken om ze over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de website of de diensten.

Als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten beschouwd kan worden (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Hoe lang bewaart Evina je gegevens

Evina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Voor de nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je zelf beslist om je hiervoor uit te schrijven.

Delen met derden

Evina verstrekt je persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgaans geven we de naam van je firma samen met de te vertalen teksten door aan de vertalers die je teksten zullen vertalen. Wij zorgen ervoor dat de vertalers met wie we samenwerken je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe vertalers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

Verder worden je persoonsgegevens nooit doorgegeven aan andere derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.

Het gebruik van cookies

De website van Evina maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.

Evina gebruikt 2 soorten cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies verzamelen gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie, worden verwijderd wanneer je de website verlaat en worden nooit doorgegeven aan derden.
De noodzakelijke cookies op deze website zijn de cookies die bijhouden welke pagina’s je tijdens dit bezoek hebt bekeken, cookies die bijhouden welke cookie-toestemmingen je hebt gegeven, en cookies van Addtoany die integratie met sociale media mogelijk maken.

2. Tracking cookies

We gebruiken tracking cookies voor het in kaart brengen van je bezoeken aan onze website. Dit laat ons toe de website te verbeteren. Je toestemming om tracking cookies te gebruiken is niet noodzakelijk voor de goede werking van de website. Je kunt je toestemming op elk moment aanpassen via de knop onderaan de pagina.
Evina maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Evina te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Evina heeft hier echter geen enkele invloed op.
Evina heeft Google geen toestemming gegeven om de via Evina verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Wij werken niet met Google Adword-campagnes, wat betekent dat wij je gegevens niet actief aan Google doorgeven.
Op de website van Evina worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je gegevens opgevraagd worden en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van je bezoek- en klikgedrag op onze website. Evina gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens

Evina neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en doet zijn uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de binnen dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. We verwerken je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier. En we doen ons uiterste best om je persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Je persoonsgegevens worden zolang verwerkt als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming tor gevolg kan hebben dat je niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of manipulatie of vernietiging van je persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Vertaalbureau-Evina.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit gegarandeerd kunnen worden.

Heb je ondanks onze beveiligingsinspanningen de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Evina verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via onderstaande bedrijfsgegevens.

Je rechten om je persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen

 • Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van je bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve ons hiervoor te contacteren via onderstaande contactgegevens. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jezelf die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden verbeterd of aangepast. Indien je bij ons een dergelijk verzoek indient, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.
 • Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jezelf verwijderd worden als deze niet langer nodig zouden zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen van Evina, dan kun je je uitschrijven door het e-mail adres waarop je de nieuwsbrief ontvangt in te vullen in het vakje dat verschijnt nadat je onderaan de nieuwsbrief hebt geklikt op de link ‘uitschrijven’. Hierop ontvang je een automatische bevestigingsmail waarin staat dat het systeem je persoonsgegevens van de lijst heeft geschrapt.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Als je een verzoek wenst in te dienen om één of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar onderstaand mailadres. In dit verzoek moet duidelijk vermeld worden welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacy Commissie.

Meer informatie betreffende de wet op de gegevensbescherming vind je op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe kun je Evina contacteren in verband met ons privacy beleid

Om te reageren op ons privacy beleid kun je ons contacteren:

 • per e-mail naar: contact@evina.be
 • telefonisch op het nummer +32 496 038 538 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
 • per post naar het adres: Europalaan 18 * 9880 Aalter

Aanpassingen aan het privacybeleid

Evina behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of bij te werken. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige privacybeleid hieronder, je bent dus steeds op de hoogte wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Laatste aanpassing van dit privacybeleid: 11 december 2019

Share: