Algemene voorwaarden Evina BV

Al onze diensten worden geleverd volgens onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemene bepalingen, definities en toepassing

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder hierna genoemd ‘ Evina’ verstaan: Evina BV, gevestigd te Katoenstraat 8 bus 0303, 9900 Eeklo, België en ingeschreven in het handelsregister van Gent onder het ondernemingsnummer BE 0738 940 357 met als zaakvoerder Pascale Delbeke.

1.2. Evina beschouwt als zijn opdrachtgever de natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die de opdracht aan Evina heeft toevertrouwd, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemersnummer van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan Evina.

1.3. De onderhavige Algemene Voorwaarden van Evina, die eveneens op de website www.evina.be worden vermeld, gelden voor elke offerte en voor elke overeenkomst tussen Evina en de opdrachtgever waarop Evina deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Evina, voor de uitvoering van copywriting- en vertaalopdrachten waarvoor Evina derden dient te betrekken.

1.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door Evina toegestaan, hebben deze Algemene Voorwaarden onverminderd voorrang op de Algemene Voorwaarden en de werkwijze van de opdrachtgever.

1.6. In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In geval één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen Evina en de opdrachtgever alsnog overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige bepalingen kunnen vervangen, en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Voor elke aanvraag stuurt Evina een gedetailleerde prijsopgave of offerte per mail naar de potentiële opdrachtgever. Alle prijsopgaven en offertes vanwege Evina zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in. De prijsopgaven en offertes zijn van toepassing op de betreffende prijsaanvraag en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Ze zijn in euro en exclusief btw of belasting op de toegevoegde waarde.

2.2. Iedere prijsopgave of offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de offertedatum. Evina houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door Evina. De informatie en prijzen weergegeven op de website zijn louter indicatief, gelden niet als offerte en houden geen enkele verbintenis in.

2.3. De verstrekking van de copywriting- en/of vertaalopdracht dient steeds schriftelijk via e-mail, fax of post te gebeuren. Telefonische bestellingen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd te worden binnen de vierentwintig (24) uur, voor zover de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dit niet gebeurt, zal de bestelling als onbestaand beschouwd worden.

2.4. De overeenkomst tot de uitvoering van de copywriting- en/of vertaalopdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever per e-mail, fax of post van de offerte opgemaakt door Evina of door schriftelijke aanvaarding per mail van de prijsopgave die Evina aan de opdrachtgever heeft doorgemaild. De opdrachtgever vult hiervoor zijn gegevens in op de offerte en ondertekent de offerte en de algemene voorwaarden voor akkoord.

2.5. Bij de opmaak van een eigen bestelbon, refereert de opdrachtgever naar de opgemaakte prijsofferte van Evina. In dit geval worden de prijsofferte en de algemene voorwaarden van Evina ingevuld en ondertekend als bijlage toegevoegd aan de eigen bestelbon.

2.6. Evina behoudt zich het recht voor de opgemaakte prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, als Evina de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte.

2.7. Vertalingen of copywriting met een illegale of onzedelijke inhoud kunnen door Evina geweigerd worden, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.8. Door aanvaarding van de offerte en/of de plaatsing van een copywriting- en/of vertaalopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Evina.

Artikel 3: Wijziging en annulering van opdrachten

3.1. Als de opdrachtgever de copywriting- en/of vertaalopdracht nog zou wijzigen nadat Evina de opdracht definitief heeft aanvaard, zoals vermeld in artikel 2.4., behoudt Evina zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Als Evina beslist om de opdracht te weigeren, is de opdrachtgever verplicht om het al uitgevoerde gedeelte van het werk te betalen.

3.2. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert of verbreekt na de definitieve aanvaarding door Evina, zoals vermeld in artikel 2.4., behoudt Evina zich het recht voor, als de betreffende opdracht al is gestart, het geleverde werk te factureren aan honderd procent (100 %). Het al uitgevoerde werk, waarvan Evina de kwaliteit niet meer kan garanderen, wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. Als Evina op het ogenblik van de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, nog niet met de copywriting en/of vertaalopdracht gestart is, zal Evina van de opdrachtgever een schadevergoeding eisen voor een bedrag dat gelijk staat met vijfentwintig procent (25 %) van het totaal aanvaarde offertebedrag.

Artikel 4: De uitvoering van de copywriting en/of vertaalopdracht

4.1. Evina verbindt er zich toe de copywriting en/of vertaalopdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met goede vakkennis en bekwaamheid te realiseren en/of te laten realiseren.

4.2. Bij de uitvoering van de copywriting en/of vertaalopdracht houdt Evina rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel van de copywriting en/of de vertaling. De gebruiksdoeleinden dienen door de opdrachtgever tijdens de plaatsing van de opdracht opgegeven te worden, zo niet gaat Evina ervan uit dat de teksten bestemd zijn voor intern gebruik. Als de opdrachtgever specifieke wensen heeft in verband met de lay-out, is hij gehouden dit bij de plaatsing van de opdracht zelf aan te geven.

4.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdig de uitvoering van de copywriting- en/of vertaalopdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Evina kunnen voorgelegd worden.

4.4. Het bronmateriaal, nodig voor de goede uitvoering van de copywriting- en/of vertaalopdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s en in een duidelijk leesbare vorm per e-mail, fax of post aan Evina geleverd.

4.5. Voor elke copywriting- en/of vertaalopdracht worden de woorden, de uitdrukkingen en de spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Voor Franse teksten gebruiken we standaard de nieuwe voorkeurspelling. Als de opdrachtgever de voorkeur geeft aan specifieke terminologie of vakjargon, zal hij de nodige informatie, documentatie en/of terminologielijsten ter beschikking stellen van Evina voor de aanvang van de opdracht. Als de teksten specifieke afkortingen bevatten, die eigen zijn aan intern gebruik, is de opdrachtgever gehouden de betekenis ervan mede te delen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Bij het ontbreken van documentatie, referentiemateriaal, aanwijzingen of specifieke terminologielijsten, worden vaktermen vertaald in gebruikelijke en algemeen begrijpelijke woordenboektermen.

4.6. De kosten voor het bezorgen van de afgewerkte opdracht aan de opdrachtgever zijn volledig ten laste van Evina voor zover ze per e-mail, per fax of met de post verstuurd kunnen worden.

Artikel 5: Confidentialiteit en privacy beleid

5.1. Evina verbindt er zich toe alle informatie die de opdrachtgever voor, tijdens en na het toevertrouwen van de copywriting- en/of vertaalopdracht doorstuurt, strikt vertrouwelijk te behandelen.

5.2. Evina zal haar vertalers eveneens verplichten tot confidentialiteit en geheimhouding. Evina is echter niet aansprakelijk voor eventuele schending van de geheimhouding door haar freelance vertalers, als zij kan aantonen dat zij deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Evina het recht, als zij dit zinvol of noodzakelijk acht, om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, een gedeeltelijke of volledige opdracht te laten uitvoeren door een onafhankelijke vertaler (een derde). Deze onafhankelijke vertalers worden zorgvuldig door Evina geselecteerd, zijn voldoende gekwalificeerd voor de betreffende opdracht en hebben hun bekwaamheid uitgebreid aangetoond.

5.4. Evina verbindt zich ertoe om de digitale bestanden in verband met alle opdrachten (bronteksten, documentatie, broninformatie, vertalingen en elk soort document of elke informatie die betrekking hebben op de te schrijven of te vertalen teksten) te bewaren op haar servers en op haar beveiligde cloudomgeving gedurende een periode van tien (10) jaar. Daarna behoudt Evina zich het recht voor om deze digitale bestanden te wissen.

5.5. Evina respecteert de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden overgemaakt. Alle persoonsgegevens, opgevraagd bij de aanvraag van een prijsofferte en de totstandkoming van de overeenkomst dienen louter en alleen om de communicatie tussen Evina en de overeenkomst tot stand te kunnen brengen. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen en verwijderen.

Artikel 6: Overdracht van intellectuele rechten

6.1. De intellectuele rechten van alle copywriting- en/of vertaalopdrachten blijven het eigendom van Evina tot op het ogenblik van de ontvangst van de integrale betaling van de factuur die betrekking heeft tot de betreffende teksten. Na ontvangst van de betaling van de factuur voor de geleverde prestaties, is de opdrachtgever de onvoorwaardelijke eigenaar van de betreffende teksten.

6.2. Ingeval de opdrachtgever de copywriting- en/of vertaalopdrachten wenst over te dragen aan derden, blijft artikel 6.1 onverminderd van toepassing. De opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor het respecteren van deze bepaling en zal de intellectuele rechten slechts aan zijn derden overdragen als de betreffende facturen zijn vereffend.

6.3. Als de factuur betreffende de copywriting- en/of vertaalopdrachten betaald zijn, is de opdrachtgever geen enkele vergoeding meer verschuldigd voor hergebruik van de teksten in eender welk medium of voor overdracht van de betreffende teksten aan derden.

6.4. Na overdracht van de intellectuele rechten vrijwaart de opdrachtgever Evina tegen aanspraken van zowel de opdrachtgever als zijn derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de copywriting- en/of vertaalopdracht.

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Evina niet gehouden zich aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever te houden. Evina zal wel alles in het werk stellen om de gewenste leveringstermijn door de opdrachtgever aangevraagd, te respecteren.

7.2. Als de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn opgegeven heeft, behoudt Evina zich het recht voor deze termijn zelf naar redelijkheid te bepalen.

7.3. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Hoewel Evina alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe, zodra het haar duidelijk wordt dat de betreffende copywriting- en/of vertaalopdracht vertraging oploopt of niet binnen de gestelde termijn kan geleverd worden (bijv. door overmacht zoals bepaald in artikel 11), de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.4. Als de overschrijding van de gestelde termijn minstens drie (3) werkdagen hetzij tweeënzeventig (72) uur bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste copywriting- en/of vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. In dat geval moet deze beslissing uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail, fax of post meegedeeld aan Evina. In geen enkel geval kan de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding eisen. Het eventuele werk dat al uitgevoerd werd door Evina zal worden gefactureerd en ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever.

7.5. De levering van de copywriting- en vertaalopdrachten door Evina gebeurt doorgaans per e-mail. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na versturing per e-mail van de uitgevoerde opdracht door Evina.

7.6. Omgekeerd, is de opdrachtgever gehouden alles in het werk te stellen om de tijdige levering door Evina mogelijk te maken.

Artikel 8: Prijzen, toeslagen en betaling

8.1. Alle vermelde prijzen van Evina zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De prijs die Evina voor de uit te voeren prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs voor vertaalopdrachten in beginsel gebaseerd op een bij Evina geldend standaardtarief per regel van 55 aanslagen, gerekend in de doeltekst en geraamd vanuit de brontekst. De telling van het aantal aanslagen in zowel de brontekst als de doeltekst gebeurt elektronisch.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, worden copywritingopdrachten bij Evina in beginsel uitgevoerd in regie, op basis van een bij Evina geldend standaard uurtarief.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, is voor iedere opdracht die een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) (excl. btw) overschrijdt, een voorschot van minstens dertig percent (30 %) vereist op de dag dat Evina de opdracht aanvaardt die door de opdrachtgever is geplaatst. Bij niet-betaling van het voorschot, houdt Evina zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door Evina.

8.5. Naast het standaardtarief voor vertaalopdrachten hanteert Evina bepaalde toeslagen. Alle prijzen voor vertaalopdrachten gelden voor een omvang van maximaal twaalfduizend (12.000) aanslagen per werkdag. Weekends en officiële feestdagen gelden niet als werkdagen. Zowel voor weekendwerk, werk tijdens officiële werkdagen als in geval van overschrijding van de gestelde dagomvang van twaalfduizend (12.000) aanslagen, heeft Evina het recht om de prijs te verhogen.

8.6. Evina heeft eveneens het recht om een toeslag te hanteren wanneer de opdrachtgever onduidelijke documenten of nog te bewerken documenten of databestanden aanlevert, die Evina noodzaken tot meer werkzaamheden of kosten dan ze redelijkerwijs mocht verwachten bij de totstandkoming van de overeenkomst.

8.7. De opsomming in artikel 8, leden 5 en 6 is niet limitatief.

8.8. Voor vaste en trouwe klanten die hun facturen regelmatig betalen, kan Evina toestaan de prestaties maandelijks te facturen.

8.9. Voor copywriting- en/of vertaalopdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, behoudt Evina zich het recht voor maandelijks de al gepresteerde diensten te factureren. In dit geval wordt het voorschot dat voor deze opdracht door de opdrachtgever werd betaald, afgetrokken van de laatste saldofactuur.

8.10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur plaatsvinden in de munt waarin de factuur is opgesteld, namelijk in euro, uiterlijk binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. De betaling dient te gebeuren door overschrijving op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. De opdracht is pas volledig afgesloten en de overdracht van de intellectuele rechten gaat pas van kracht op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan Evina heeft overgemaakt.

8.11. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de betreffende factuur, behoudt Evina zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten aan te rekenen conform het Belgisch Recht betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintresten zijn berekend op een procent (1 %) per maand op het uitstaande factuurbedrag, te rekenen per begonnen maand, en vanaf de vervaldatum tot de dag van de volledige betaling van de hoofdsom. Evina behoudt zich het recht voor deze intresten te vermeerderen met een schadeloosstelling voor alle administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadevergoeding bedraagt tien percent (10 %) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum 150 euro. Bij laattijdige betaling betaalt de opdrachtgever allereerst de administratiekosten, vervolgens de verwijlintresten en tenslotte het hoofdbedrag van de factuur.

8.12. De door Evina te maken buitengerechtelijke incassokosten van een incassobureau aangesteld door Evina, worden berekend conform het Belgisch Recht, met een minimum van honderd vijftig (150) euro dossierkosten, vermeerderd met de daadwerkelijke door haar gemaakte kosten. Al deze kosten worden onverminderd door Evina op de opdrachtgever verhaald. Bij voorkomend geval betaalt de opdrachtgever allereerst de administratiekosten, vervolgens de verwijlintresten en tenslotte het hoofdbedrag van de factuur.

8.13. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur, behoudt Evina zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle nog lopende copywriting- en/of vertaalopdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen, hetzij de hoofdsom en de bijkomende kosten.

Artikel 9: Klachten

9.1. In geval van klachten in verband met de verrichte copywriting- en/of vertaalopdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot Evina binnen de vijf (5) werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de gedetailleerde vermelding van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, wordt de opdracht door de opdrachtgever beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.

9.2. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door Evina kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat Evina de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.

9.3. Als de klacht van de opdrachtgever gegrond en geformuleerd is binnen de gestelde termijn zoals vermeld in punt 9.1., verbindt Evina zich ertoe, zonder enige schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Als Evina niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever betreffende de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal Evina aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder enige schadevergoeding voor de opdrachtgever.

9.4. Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk, als hij het geleverde werk al in gebruik heeft genomen, gepubliceerd heeft of aan derden heeft overgemaakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Evina is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Evina toerekenbare tekortkoming. Evina kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Evina is in elk geval slechts beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de betreffende copywriting- en of vertaalopdracht die Evina aan de opdrachtgever heeft aangerekend.

10.2. Evina is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, fax, etc.

10.3. Evina is niet aansprakelijk voor een laattijdige levering veroorzaakt door stakingen, storingen binnen het bedrijf, overmacht zoals bepaald in artikel 11, storingen van het netwerk of de server, of elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft.

10.4. Bij elektronische levering van de copywriting- en of vertaalopdrachten zoals bepaald onder artikel 7.5., kan Evina niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of moeilijkheden veroorzaakt door o.a. computervirussen, computerwormen, Trojaanse paarden, malware, enz. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door Evina bewerkte bestanden, is Evina enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

10.5. Evina kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebrek, onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.

10.6. Evina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de kwaliteit of het formaat van de drager, de software, etc.

10.7. Evina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor de copywriting of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. Evina heeft het recht om de copywriting- en of vertaalopdracht te weigeren of eenzijdig te ontbinden indien de te schrijven of te vertalen teksten, volgens haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk zijn of zouden kunnen zijn.

10.8. Evina kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor plagiaat, indien de opdrachtgever te vertalen teksten of te herschrijven documentatie doorstuurt, die de auteursrechten kunnen schaden, met als doel deze door Evina te laten vertalen of als basis te laten gebruiken voor de copywriting van teksten voor de opdrachtgever.

10.9. Evina kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Evina voor de goede uitvoering van de copywriting- en/of vertaalopdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.10. Evina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van welke aard ook in de copywriting en/of vertaling, die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of referentiemateriaal, of ontbrekende, gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever, indien Evina voor de uitvoering van haar opdrachten uitgegaan is van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

10.11. Evina kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de copywriting en/of vertaling, die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien er door de tijdsdruk bijvoorbeeld geen tekstrevisie kan plaatsvinden, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van Evina in verband met de kwaliteit.

10.12. Bij juridische vertalingen, technische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, formules, adressen, specifieke terminologie, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde en/of geschreven teksten heeft ontvangen, alle cijfers, formules, adressen, terminologie en andere data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het geschreven of vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te verspreiden. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde copywriting en/of vertaling valt ten laste van de opdrachtgever.

10.13. In voorkomend geval, kan Evina niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeduidende fouten in de door haar geleverde copywriting en/of vertaling.

10.14. De opdrachtgever verbindt er zich toe Evina te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde copywriting- en/of vertaalopdrachten, voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Evina bestaat.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Naast hetgene wat de wet en de jurisprudentie begrijpt onder overmacht, worden in deze Algemene Voorwaarden eveneens onder overmacht verstaan, alle voorziene of onvoorziene omstandigheden waarop Evina geen invloed kan uitoefenen en die Evina verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend begrepen: ramp, brand, overstromingen, stormen, ongeval, ziekte, epidemieën, werkstaking, oproer, rellen, blokkades, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, nalatigheid van leveranciers, enz.

11.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Evina opgeschort. Als deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, hetzij zowel Evina als de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van beide partijen in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is.

11.3. Indien Evina bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Evina het recht de al uitgevoerde prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Geschillenregeling en wetgeving

12.1. De naleving van deze Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Evina en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.

12.2. Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Ondernemersrechtbank van Gent, Opgeëistenlaan 401 E, waaronder de maatschappelijke zetel van Evina valt.

Laatste aanpassing van deze algemene voorwaarden: 22 juli 2022